Integritetspolicy

Leadbulk AB: (”Leadbulk”) är personuppgiftsansvariga för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen av personuppgifter sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. Från den 25 maj 2018 ersätts Personuppgiftslagen (1998:204) med Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 (GDPR).

Leadbulk värnar om din personliga integritet och skyddar dina personuppgifter med nödvändiga organisatoriska och tekniska säkerhetsåtgärder. Du som på något sätt har en kontakt med Leadbulk kan alltid kontakta oss gällande vår personuppgiftsbehandling och äger rätt att få reda på vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du kan läsa mer om dina rättigheter i denna ”Integritetspolicy” samt besöka datainspektionens hemsida för mer information om behandling av personuppgifter.

Definitionen av ”Personuppgifter” är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Följande Integritetspolicy beskriver hur Leadbulk behandlar dina Personuppgifter. Har du frågor är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vem är ansvarig för dina Personuppgifter?

Leadbulk AB med organisationsnummer 556979-6492 är personuppgiftsansvarig för behandling av dina Personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i förenlighet med gällande Dataskyddslagstiftning.

Hur får Leadbulk dina Personuppgifter?

Leadbulk samlar in Personuppgifter som du lämnar till oss när vi har kontakt exempelvis via möten, telefon, e-post och arbetsansökningar.

Leadbulks webbplatser använder små textfiler, så kallade cookies, för att underlätta ditt surfande på sidan. Vi använder framförallt cookies för att samla in statistik om användarnas besök och för att förbättra upplevelsen. Det kan exempelvis handla om att val du gör på vår webbplats sparas. Du kan läsa mer om vår användning av cookies på Leadbulks webbplatser.

Leadbulk behandlar de Personuppgifter som lämnas till oss. Det kan exempelvis vara namn, e-postadress, telefonnummer och adressuppgifter. De uppgifter vi samlar in är dock oftast knutna till arbetsplatsen du arbetar på d.v.s. företag e-post, företags-telefon och adress till företaget.

Vilket syfte har Leadbulk med personuppgiftsbehandlingen?

Dina personuppgifter kan komma att behandlas av Leadbulk för bland annat följande ändamål:

 • Besvara förfrågningar med offerter och anbud
 • Fullgöra våra åtaganden och avtal
 • Hantera driftsatta/sålda maskiner, anläggningar och system samt därtill erbjuda service, reservdelar och administrera felanmälningar.
 • Använda för att kontakta dig
 • Anbudsförfrågningar till dig som underleverantör
 • Använda som underlag vid fakturering och bokföring
 • Hantera och administrera arbetssökningar.
 • För statistik och analysändamål.

Vem har tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter behandlas av Leadbulk, dess dotterbolag och Leadbulks personuppgiftsbiträden. Leadbulk lämnar inte ut personuppgifter till andra bolag eller till myndigheter om det inte krävs för att fullgöra våra åtaganden emot dig eller för uppfyllelse av Leadbulks rättsliga förpliktelser, förordning eller myndighetsbeslut eller för att skydda våra eller tredje parts rättigheter.

Dina personuppgifter vidarebefordras, säljs eller byts aldrig till tredje part för markansföringsändamål.

Överföring av Personuppgifter till tredjeland?

Leadbulk överför inte dina personuppgifter till länder utanför EU/ESS om inte detta är avtalat om och görs med samtycke.

Hur länge behandlar Leadbulk dina Personuppgifter?

Personuppgifter lagras inte under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål som är beskrivit här ovan. Personuppgifter tas bort i enlighet med de systematiska gallringspolicy som gäller för Leadbulk. Exempelvis Personuppgifter som behandlas för bokföringsändamål sparas under 7 år då detta är en förpliktelse enligt gällande Bokföringslag.

Vilka är dina rättigheter?

 • Du har rätt att när som helst begära information om vilka Personuppgifter vi behandlar om dig.
 • Om dina uppgifter är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta, kan du begära att få dem rättade.
 • Du har rätt att begära att vår behandling av dina Personuppgifter begränsas.
 • Du har rätt att begära att vi raderar dina Personuppgifter. Vi kan ha rätt att neka din begäran ifall det finns legala skyldigheter som hindrar oss från att omedelbart radera vissa Personuppgifter. Dessa skyldigheter kommer från bokförings- och skattelagstiftning, bank- och penningtvättslagstiftning. Samma gäller om behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.
 • Du har alltid rätt att invända mot vissa typ av behandling, exempelvis mot marknadsföring och att invända mot all behandling av Personuppgifter som bygger på en intresseavvägning.
 • Om vår rätt att behandla dina Personuppgifter grundar sig antingen på ditt samtycke eller fullgörande av ett avtal eller åtagande med dig har du rätt att begära att få de uppgifter som rör dig och som du har lämnat till oss överförda till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet).
 • För det fall du har lämnat samtycke till viss behandling har du alltid rätt att när som helst återkalla ditt samtycke. Återkalla du ditt samtycke kommer behandlingen som baseras på ditt samtycke att upphöra, om inte Leadbulk bedömer att det finns en annan legal grund för behandlingen.
 • Du har också rätt att i förekommande fall inge klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för att behandla Personuppgifter.

Hur skyddas dina uppgifter?

Leadbulk arbetar kontinuerligt med att vidta och förbättra alla lämpliga organisatoriska och tekniska åtgärder som krävs för att skydda dina Personuppgifter och säkerställa så att de sker i enlighet med gällande Dataskyddslagstiftning.

Uppdatering av Integritetspolicy

Leadbulk gör uppdateringar i denna Integritetspolicy på löpande basis. Ny versionen finns tillgänglig på www.leadbulk.se

Kontakt

För att kontakta Leadbulk om frågor gällande behandling av Personuppgifter.

info@leadbulk.se

Leadbulk AB
Karlstorpsvägen 9
531 57 Lidköping
0510 – 59 00 59

Du kan också ladda ner Integritetspolicy Leadbulk